Warsztaty

27 listopada odbyły się warsztaty „Skutki zanieczyszczenia wody i ogólne sposoby jego ograniczenia” w ramach projektu „Water Saviours” programu Erasmus+. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą źródeł zanieczyszczeń wód słonych i słodkich, skutków niekorzystnej działalności człowieka na rzecz wód oraz tego jak powinniśmy przeciwdziałać tym zachowaniom, następnie wzięli udział w żywej dyskusji. Zaprezentowano model ukazujący wpływ zanieczyszczenia wód olejami pochodzącymi z wycieków ze statków na organizmy żywe. Następnie uczniowie przeprowadzili doświadczenia – testy na 4 próbkach wody pochodzących z różnych źródeł (roztopiony śnieg – opad atmosferyczny; woda morska – słona; woda rzeczna – słodka; woda z kranu – oczyszczona przez wodociągi). Wyznaczali pH, twardość wody, oznaczali stężenie związków amonowych NH3, stężenie azotynów NO2- i azotanów NO3-, stężenia fosforanów PO4 oraz żelaza Fe. Wszystkie wyniki pomiarów zostały zapisane na tablicy. Po wykonaniu testów omówiono wyniki badań. Następnie uczniowie zagrali w grę edukacyjną o tworzeniu łańcuchów pokarmowych w wodach i wpływie zanieczyszczeń na ich degradację. Warsztaty przeprowadziły nauczycielki: Ewa Chilońska oraz Marta Wilczyńska.

**************************************************************

Wystawa prac uczniów w konkursie na logo projektu "Water Saviours"

**************************************************************

10 listopada Dyrektor Elżbieta Mey-Wysocka wręczyła dyplomy oraz nagrody zwycięzcom szkolnego konkursu na logo projektu "Water Saviours", programu Erasmus+. Spośród 24 prac, pierwsze miejsce przyznano Nel Barnik. Aż pięć wyróżnień otrzymali: Aleksandra Pelc, Hanna Boksa, Amelia Karpińska, Magdalena Brzezicka oraz Emilian Firmowski. Wszystkie prace naszych uczniów będzie można wkrótce obejrzeć na wystawie w holu szkoły, a także na międzynarodowym portalu e-Twinnig. Serdecznie gratulujemy uzdolnionym plastycznie zwycięzcom.🏆🇪🇺

**************************************************************

Regulamin konkursu

**************************************************************

Z dniem 1 września 2023 r. nasza szkoła będzie realizować międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ w sektorze “Edukacja szkolna”. Projekt nosi tytuł: „Strażnicy Wody” (Water Saviours.) Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów na temat wpływu zmian klimatycznych na życie społeczności ludzkich żyjących nad akwenami wodnymi poprzez poznanie skutków zanieczyszczenia wody, wzajemnych powiązań między ekosystemem a życiem gospodarczym i społecznym oraz kształtowaniu pozytywnych postaw wobec ochrony środowiska. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 10 – 14 lat. Kraje partnerskie to Finlandia, Polska oraz Turcja. Projekt będzie trwał 24 miesiące. Zakładana całkowita kwota ryczałtowa projektu wynosi 60000 EUR.

Katarzyna Kostrubiec